Địa chỉ: Khu 2, ấp 4, Xã Tóc Tiên, Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu. Hotline: 0907 249 746

CỖ XE ĐẠI GIÁC

 

*******

PHẦN I

⇒ Nhấn vào đây để đọc CỖ XE ĐẠI GIÁC

 

Theo truyền thống Phật-giáo Thượng Toạ Bộ (Therāvāda) có ba loại giác ngộ (bodhi). Đó là: Toàn Giác hay Chánh Đẳng Giác (sammāsambodhi), Độc Giác (Paccekabodhi) và Thinh Văn Giác (sāvakabodhi). Thinh Văn Giác (sāvakabodhi) còn được chia ra thêm thành ba loại: Tối Thượng Thinh Văn Giác (aggasāvakabodhi) như sự giác ngộ của Tôn-giả Xá-lợi-phất (Sāriputta) và Mục-kiền-liên (Mogallāna), Đại Thinh Văn Giác (mahāsāvakabodhi) như sự giác ngộ của Tôn-giả Đại Ca-diếp (Mahākassapa) và Tôn-giả Ananda, và Thường Thinh Văn Giác (pakatisāvakabodhi). Thời Đức Phật có tám mươi vị đại đệ tử kể cả Tôn-giả Xá-lợi-phất (Sāriputta) và Mục-kiền-liên (Mogallāna).

 

Ngày nay không còn các vị tối thượng đệ tử và đại đệ tử nữa, mà chỉ còn các vị đệ tử thường mà thôi. Một người muốn tự mình giải thoát có thể, tuỳ theo ước nguyện của mình, thành tựu mục đích ấy qua sự chứng đắc một trong ba loại giác ngộ vừa kể.

 

Ở đây, tôi sẽ đưa ra một số giải thích về các pháp ba-la-mật (pāramīs) dành cho những người đang nhiệt tâm dự phần vào việc thực hành cỗ xe lớn đưa đến giác ngộ - Cỗ Xe Đại Giác (Mahābodhiyāna) - nhằm giúp cho sự thiện xảo của họ trong việc tích tạo các điều kiện tiên quyết cho sự giác ngộ được tốt hơn. Muốn luận bàn chi tiết các pháp ba-la-mật, chúng ta phải xem xét mười sáu phương diện của ba-la-mật sau:

1. Thế nào là ba-la-mật (pāramīs)?

2. Chúng được gọi là ba-la-mật theo nghĩa gì?

3. Có bao nhiêu pháp ba-la-mật?

4. Trình tự của các pháp ba-la-mật?

5. Gì là đặc tính, nhiệm vụ, sự thể hiện và nhân gần của các ba-la-mật (pāramīs)?

6. Gì là những điều kiện căn bản của ba-la-mật?

7. Gì là sự ô nhiễm của của chúng?

8. Gì là sự trong sạch của chúng?

9. Gì là những đối nghịch của chúng?

10. Làm thế nào để thực hành chúng?

11. Làm thế nào để phân tích chúng?

12. Làm thế nào để tổng hợp chúng?

13. Chúng được hoàn thành nhờ phương tiện gì?

14. Để hoàn thành các pháp ba-la-mật này đòi hỏi phải tốn bao nhiêu thời gian?

15. Những lợi ích mà chúng đem lại?

16. Quả của các ba-la-mật này là gì?

...

 

⇒ Nhấn vào đây để đọc tiếp CỖ XE ĐẠI GIÁC

21-04-2017 - 2588 lượt xem

back-to-top.png