Địa chỉ: Khu 2, ấp 4, Xã Tóc Tiên, Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu. Hotline: 0907 249 746

II. CHƯƠNG SẮC (02)

II. CHƯƠNG SẮC (tiếp theo)

 

SẮC PHI Y SINH (NO-UPĀDĀRŪPA) (2)

 

[539] - Sắc phi y sinh ấy là thế nào?

 

Tức là xúc xứ, thủy giới.

 

[540] - Sắc xúc xứ (3) ấy là thế nào?

 

Tức địa giới, hỏa giới, phong giới, cứng, mềm, tế, thô, mà lạc xúc, khổ xúc nặng, nhẹ là cảnh xúc vô kiến hữu đối chiếu nào mà người đã va chạm, hoặc đang va chạm, hoặc sẽ va chạm, hoặc có thể va chạm bằng thân vô kiến hữu đối chiếu; đó là xúc, đó là xúc xứ, đó là xúc giới. Ðây là sắc xúc xứ.

 

- Sắc xúc xứ ấy là thế nào?

 

Tức địa giới, hỏa giới, phong giới, cứng, mềm, thô, tế mà lạc xúc, khổ xúc nặng, nhẹ là cảnh xúc vô kiến hữu đối chiếu nào mà thân vô kiến hữu đối chiếu đã được tiếp xúc, hoặc đang tiếp xúc, hoặc sẽ dược tiếp xúc, hoặc có thể được tiếp xúc; đó là xúc, đó là xúc xứ, đó là xúc giới. Ðây là sắc xúc xứ.

 

- Sắc xúc xứ ấy là thế nào?

 

Tức địa giới, hỏa giới, phong giới, cứng, mềm, tế, thô, mà lạc xúc, khổ xúc nặng, nhẹ là cảnh xúc vô kiến hữu đối chiếu mà đã tiếp xúc, hoặc đang tiếp xúc, hoặc sẽ tiếp xúc, hoặc có thể được tiếp xúc nơi thân vô kiến hữu đối chiếu; đó là xúc, đó là xúc xứ, đó là xúc giới. Ðây là sắc xúc xứ.

 

- Sắc xúc xứ ấy là thế nào?

 

- Tức địa giới, hỏa giới, phong giới, cứng, mềm, tế, thô, mà lạc xúc, khổ xúc nặng, nhẹ do bắt cảnh xúc nào mà thân xúc nương thân đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc có thể sanh ... (trùng) ... do bắt cảnh xúc nào thọ sanh từ thân xúc nương thân ... (trùng) ... tưởng ... (trùng) ... tư ... (trùng) ... thân thức đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc có thể sanh ... (trùng) ... có cảnh xúc nào mà thân xúc nương thân đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc có thể sanh ... (trùng) ... tưởng ... (trùng) ... tư ... (trùng) ... thân thức đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, hoặc có thể sanh; đó là xúc, đó là xúc xứ, đó là xúc giới. Ðây là sắc xúc xứ.

 

[541] - Sắc thủy giới (1) ấy là thế nào?

 

Sắc nào là chất tươm ra, chất rỉ thấm, chất dính, chất dính khắn, trạng thái quến tụ của sắc. Ðây là sắc thủy giới.

 

ÐÂY LÀ DỨT SẮC PHI Y SINH.

 

[542] - Sắc thành do thủ ấy là thế nào? (1)

 

Tức nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, nữ quyền, nam quyền, mạng quyền; hoặc là có sắc nào khác do nghiệp tạo tác là sắc xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ, hư không giới, thủy giới, sắc tích tụ, sắc thừa kế, đoàn thực. Ðây là sắc thành do thủ.

 

- Sắc phi thành do thủ (2) ấy là thế nào?

 

Tức là thinh xứ, thân biểu tri, khẩu biểu tri, sắc khinh, sắc nhu, sắc thích nghiệp, sắc lão mại, sắc vô thường; hoặc là sắc có sắc nào khác không do nghiệp tạo tác là sắc xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ, hư không giới, thủy giới, sắc tích tụ, sắc thừa kế, đoàn thực. Ðây là sắc phi thành do thủ.

 

[543] - Sắc thành do thủ cảnh thủ (3) ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ ...(trùng)... thân xứ, nữ quyền, nam quyền, mạng quyền; hoặc là có sắc nào khác do nghiệp tạo tác là sắc xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ, hư không giới, thủy giới, sắc tích tụ, sắc thừa kế, đoàn thực. Ðây là sắc thành do thủ cảnh thủ.

 

- Sắc phi thành do thủ (4) ấy là thế nào?

 

Tức là thinh xứ, thân biểu tri, khẩu biểu tri, sắc khinh, sắc nhu, sắc thích nghiệp, sắc lão mại, sắc vô thường; hoặc là có sắc nào khác do nghiệp tạo tác là sắc xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ, hư không giới, thủy giới, sắc tích tụ, sắc thừa kế, đoàn thực. Ðây là sắc phi thành do thủ cảnh thủ.

 

[544] - Sắc hữu kiến (5) ấy là thế nào?

 

Tức sắc xứ. Ðây là sắc hữu kiến.

 

- Sắc vô kiến (6) ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc vô kiến.

 

[545] - Sắc hữu đối chiếu ấy là thế nào? (7)

 

Tức là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ. Ðây là sắc hữu đối chiếu.

 

- Sắc vô đối chiếu ấy là thế nào? (8)

 

Tức nữ quyền ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc vô đối chiếu.

 

[546] - Sắc quyền (9) ấy là thế nào?

 

Tức nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền, thân quyền, nữ quyền, nam quyền, mạng quyền. Ðây là sắc quyền.

 

- Sắc phi quyền (10) ấy là thế nào?

 

Tức sắc sứ ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc phi quyền.

 

[547] - Sắc đại hiển (1) ấy là thế nào?

 

Tức xúc giới, thủy giới. Ðây là sắc đại hiển.

 

- Sắc phi đại hiển ấy là thế nào? (2)

 

Tức nhãn xứ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc phi đại hiển.

 

[548] - Sắc biểu tri (3) ấy là thế nào?

 

Tức là thân biểu, khẩu biểu tri. Ðây là sắc biểu tri.

 

- Sắc phi biểu tri(4) ấy là thế nào?

 

Tức là nhãn xứ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc phi biểu tri.

 

[549] - Sắc tâm sở sanh(5) ấy là thế nào?

 

Tức thân biểu tri, khẩu biểu tri, hoặc là có sắc nào khác do tâm sanh, do tâm làm nhân, do tâm làm sở sanh, là sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ, hư không giới, thủy giới, sắc khinh, sắc nhu, sắc thích nghiệp, sắc tích tụ, sắc thừa kế, đoàn thực. Ðây là sắc tâm sở sanh.

 

- Sắc phi tâm sở sanh(6) ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ ... (trùng)... thân xứ, nữ quyền, nam quyền, mạng quyền, sắc lão mại, sắc vô thường; hoặc là có sắc nào khác do tâm sanh, không do tâm làm nhân, không do tâm làm sở sanh, là sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ, hư không giới, thủy giới, sắc khinh, sắc nhu, sắc thích nghiệp, sắc tích tụ, sắc thừa kế, đoàn thực. Ðây là sắc phi tâm sở sanh.

 

[550] - Sắc đồng hiện hữu với tâm(7) ấy là thế nào?

 

Tức thân biểu tri, khẩu biểu tri. Ðây là sắc đồng hiện hữu với tâm.

 

- Sắc phi đồng hiện hữu với tâm(8) ấy là thế nào?

 

Tức là nhãn xứ ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc phi đồng hiện hữu với tâm.

 

[551] - Sắc tùy chuyển với tâm(9) ấy là thế nào?

 

Tức thân biểu tri, khẩu biểu tri. Ðây là sắc tùy chuyển với tâm.

 

- Sắc phi tùy chuyển với tâm(10) ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc phi tùy chuyển với tâm.

 

[552] - Sắc nội phần(11) ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ... (trùng) ... thân xứ. Ðây là sắc nội phần.

 

- Sắc ngoại phần(12) ấy là thế nào?

 

Tức sắc xứ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc ngoại phần.

 

[553] - Sắc thô(1) ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ... (trùng) ... sắc xứ. Ðây là sắc thô.

 

- Sắc tế (2) ấy là thế nào?

 

Tức nữ quyền... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc tế.

 

[554] - Sắc viển(3) ấy là thế nào?

 

Tức là nữ quyền... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc viển.

 

- Sắc cận(4) ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ... (trùng) ... xúc xứ. Ðây là sắc cận

 

[555] - Sắc vật của nhãn xúc(5) ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ ... Ðây là sắc vật của nhãn xúc.

 

- Sắc phi vật của nhãn xúc (6) ấy là thế nào?

 

Tức nhĩ xứ ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc phi vật của nhãn xúc.

 

[556] - Sắc vật của thọ sanh từ nhãn xúc (7)... (trùng) ... của tưởng ... (trùng) ... của tư ... (trùng) ... vật của nhãn thức(8) ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ. Ðây là sắc vật của nhãn thức.

 

- Sắc phi vật của nhãn thức ấy là thế nào?

 

-Tức nhĩ xứ ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc phi vật của nhãn thức.

 

[557] - Sắc vật của nhĩ xúc (9) ... (trùng) ... tỷ xúc ... (trùng) ... thiệt xúc ... (trùng) ... thân xúc ... (trùng) ... ấy là thế nào?

 

- Tức thân xứ. Ðây là sắc vật của thân xúc.

 

- Sắc phi vật của thân xúc ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc phi vật của thân xúc.

 

[558] - Sắc vật của thọ sanh từ thân xúc(10)... (trùng) ... của tưởng ... (trùng) ... của tư ... (trùng) ... của thân thức(11) ấy là thế nào?

 

Tức thân xứ. Ðây là sắc vật của thân thức.

 

- Sắc phi vật của thân thức ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc phi vật của thân thức.

 

[559] - Sắc cảnh của nhãn xúc ấy là thế nào? (12)

 

Tức sắc xứ. Ðây là sắc cảnh của nhãn xứ.

 

- Sắc phi cảnh của nhãn xúc ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xúc... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc phi cảnh của nhãn xúc.

 

[560] - Sắc cảnh của thọ sanh từ nhãn xúc? (1)... (trùng) ... của tưởng... (trùng) ... của tư... (trùng) ... của nhãn thức (2) ấy là thế nào?

 

Tức là sắc xứ. Ðây là sắc cảnh của nhãn thức.

 

- Sắc phi cảnh của nhãn thức ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc phi cảnh của nhãn thức.

 

[561] - Sắc cảnh của nhĩ xúc (3) ... (trùng) ... của tỷ xúc... (trùng) ... của thiệt xúc ... (trùng) ... của thân xúc ấy là thế nào?

 

Tức là xứ. Ðây là sắc cảnh của thân xúc.

 

- Sắc phi cảnh của thân xúc ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc phi cảnh của thân xúc.

 

[562] - Sắc cảnh của thọ sanh từ thân xúc (4)... (trùng)... của tưởng ... (trùng) ... của tư ... (trùng) ... của thân thức(5) ấy là thế nào?

 

Tức xúc xứ. Ðây là sắc cảnh của thân thức.

 

- Sắc phi cảnh của thân thức ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc phi cảnh của thân thức.

 

[563] - Sắc nhãn xứ (6) ấy là thế nào?

 

Nhãn nào là tinh chất nương bốn đại hiển ... (trùng) ... đó là làng bỏ trống. Ðây là sắc nhãn xứ.

 

- Sắc phi nhãn xứ (7) ấy là thế nào?

 

Tức nhĩ xứ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc phi nhãn xứ.

 

[564] - Sắc nhĩ xứ ... (trùng) ... tỷ xứ ... (trùng) ... thiệt xứ ... (trùng) ... thân xư ù(8) ấy là thế nào?

 

Thân nào là tinh chất nương bốn đại hiển ... (trùng) ... đó là làng bỏ trống. Ðây là sắc thân xứ.

 

- Sắc phi thân xứ (9) ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây la øsắc phi thân xứ.

 

[565] - Sắc sắc xứ(10) ấy là thế nào?

 

Sắc nào là ánh sắc nương bốn đại hiển... (trùng) ... Ðó là sắc giới. Ðây là sắc sắc xứ.

 

- Sắc phi sắc xư ù(11) ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc phi sắc xứ.

 

[566] - Sắc thinh xứ... (trùng) ... khí xứ... (trùng) ... vị xứ... (trùng) ... xúc xứ (1) ấy là thế nào?

 

Tức địa giới... (trùng) ... đó là xúc giới. Ðây là sắc xúc xứ.

 

- Sắc phi xúc xứ (2) ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc phi xúc xứ.

 

[567] - Sắc sắc nhãn giới (3) ấy là thế nào?

 

Tức là nhãn xứ. Ðây là sắc nhãn giới.

 

- Sắc phi nhãn giới (4) ấy là thế nào?

 

Tức nhĩ xứ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc phi nhãn giới.

 

[568] - Sắc nhĩ giới ... (trùng) ... tỷ giới ... (trùng) ... thiện giới... (trùng) ... thân giới(5) ấy là thế nào?

 

Tức thân xứ. Ðây là sắc thân giới.

 

- Sắc phi thân giới (6)ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc phi thân giới.

 

[569] - Sắc sắc giới (7) ấy là thế nào?

 

Tức sắc xứ. Ðây là sắc sắc giới.

 

- Sắc phi sắc giới (8) ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc phi sắc giới.

 

[570] - Sắc thinh giới... (trùng) ... khí giới... (trùng) ... vị giới... (trùng) ... xúc giới (9) ấy là thế nào?

 

Tức xúc xứ. Ðây là sắc xúc giới.

 

- Sắc phi xúc giới ấy là thế nào?

 

Tức thân xứ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc phi xúc giới.

 

[571] - Sắc nhãn quyền (10) ấy là thế nào?

 

Nhãn nào là tinh chất nương bốn đại hiển... (trùng) ... đó là làng bỏ trống. Ðây là sắc nhãn quyền.

 

- Sắc phi nhãn quyền (11) ấy là thế nào?

 

Tức nhĩ xứ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc phi nhãn quyền.

 

[572] - Sắc nhĩ quyền (12) ... (trùng) ... tỷ quyền (13) ... (trùng) ... thiệt quyền (14) ... (trùng) ... thân quyền (15) ấy là thế nào?

 

Thân nào là tinh chất nương bốn đại hiển... (trùng) ... đó là làng bỏ trống. Ðây là sắc thân quyền.

 

- Sắc phi thân quyền (1) ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc phi thân quyền.

 

[573] - Sắc nữ quyền (2) ấy là thế nào?

 

Sắc nào của nữ, là căn nữ, tướng nữ, nết nữ, thái độ nữ, tánh hạnh nữ, trạng thái nữ. Ðây là sắc nữ quyền.

 

- Sắc phi nữ quyền (3) ấy là thế nào?

 

Tức là nhãn xứ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc phi nữ quyền.

 

[574] - Sắc nam quyền (4)ấy là thế nào?

 

Sắc nào của nam, là căn nam, tướng nam,nết nam, thái độ nam, tánh hạnh nam, trạng thái nam. Ðây là sắc nam quyền.

 

- Sắc phi nam quyền (5) ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc phi nam quyền.

 

[575] - Sắc mạng quyền (6)ấy là thế nào?

 

Sắc nào là sự thọ mạng, sự duy trì, sự nuôi sống, sự nuôi dưỡng, sự tiếp diễn, sự tồn tại, sự giữ gìn, sự sống còn, quyền sống còn của các pháp sắc kia. Ðây là sắc mạng quyền.

 

- Sắc phi mạng quyền (7)ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc phi mạng quyền.

 

[576] - Sắc thân biểu (8) tri ấy là thế nào?

 

Sắc nào là sự lay động, sự cử động, cách cử động, sự biểu tri, cách biểu tri, trạng thái biểu tri, của thân có tâm thiện, hoặc tâm bất thiện, hoặc tâm vô ký bước tới bước lui, ngó qua, ngó lại, co vào, duỗi ra. Ðây là sắc thân biểu tri.

 

- Sắc phi thân biểu tri (9) ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc phi thân biểu tri.

 

[577] - Sắc khẩu biểu tri (10) ấy là thế nào?

 

Sắc nào là lời nói, phát biểu, chuyện vãn, thuật sự, phát âm, hành vi phát âm, ngôn ngữ, phát ngôn của người có tâm thiện, hoặc tâm bất thiện hoặc tâm vô ký; đây gọi là ngôn ngữ, pháp là sự biểu tri, cách biểu tri, trạng thái biểu tri bằng ngôn ngữ ấy. Ðây là sắc khẩu biểu tri.

 

- Sắc phi khẩu biểu tri (Na vacīviññattirūpa.) ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc phi khẩu biểu tri.

 

[578] - Sắc hư không giới (1) ấy là thế nào?

 

Sắc nào là khoảng trống, hiện tượng khoảng trống, trống rỗng, hiện tượng trống rỗng, kẻ hở, hiện tượng kẻ hở, không xúc chạm với bốn đại hiển. Ðây là sắc hư không giới.

 

- Sắc phi hư không giới (2) ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc phi hư không giới.

 

[579] - Sắc thủy giới (3) ấy là thế nào?

 

Sắc nào là chất tươm ra, chất rĩ thấm, chất dính, chất dính khắn, trạng thái quến tụ của sắc. Ðây là sắc thủy giới.

 

- Sắc phi thủy giới (4) ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc phi thủy giới.

 

[580] - Sắc sắc khinh ấy (5) là thế nào?

 

Sắc nào là sự nhẹ nhàng của sắc, cách biến đổi nhẹ nhàng, sự không chậm chạp, sự không chần chờ. Ðây là sắc sắc khinh.

 

- Sắc phi sắc khinh (6) ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc phi sắc khinh.

 

[581] - Sắc sắc nhu (7) ấy là thế nào?

 

Sắc nào là sự nhu nhuyễn của, sự mềm mại, cách không thô cứng, cách không cương ngạnh. Ðây là sắc sắc nhu.

 

- Sắc phi sắc nhu (8) ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc phi sắc nhu.

 

[582] - Sắc sắc thích nghiệp (9) ấy là thế nào?

 

Sắc nào là sự thích hợp với việc làm của sắc, cách thích hợp với việc làm, trạng thái thích hợp với việc làm. Ðây là sắc sắc thích nghiệp.

 

[583] - Sắc phi sắc thích nghiệp (10) ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc phi sắc.

 

- Sắc phi sắc tích tụ (11) ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc phi sắc tích tụ.

 

[584] - Sắc sắc thừa kế (12) ấy là thế nào?

 

Sắc nào là sự tích tụ của sắc, sắc ấy là thừa kế của sắc. Ðây là sắc sắc thừa kế.

 

- Sắc phi sắc thừa kế (13) ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc phi sắc thưa kế.

 

[585] - Sắc lão mại (1) ấy là thế nào?

 

Sắc nào là sự cũ kỷ của sắc, già nua, răng long, tóc bạc, da nhăn, giảm thọ, chín muồi các căn. Ðây là sắc lão mại.

 

- Sắc phi sắc lão mại (2) ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc phi sắc lão mại.

 

[586] - Sắc sắc vô thường (3) ấy là thế nào?

 

Sắc nào là sự hoại tận của sắc, sự biến hoại, sự tiêu tán, sự phân tán, trạng thái không thường còn, sự biến mất. Ðây là sắc sắc vô thường.

 

- Sắc phi sắc vô thường (4) ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc phi sắc Thích nghiệp vô thường.

 

[587] - Sắc đoàn thực ấy (5) ấy là thế nào?

 

Tức cơm, bánh ước, bánh khô, cá thịt, sữa tươi, sữa đông, bơ lỏng, bơ tươi, dầu, mật ong, nước mía, hoặc là có sắc náo khác là thức răng nhai, đáng miệng ăn, vật no bụng, đáng nuốt khỏi cổ của từng nhóm chúng sanh trong mỗi xứ, các chúng sanh nuôi sống bằng bất luận dưỡng tố nào. Ðây là sắc đoàn thực.

 

- Sắc phi đoàn thực (6) ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ... (trùng) ... sắc vô thường. Ðây là sắc phi đoàn thực.

 

 Như vậy là dứt nhiếp sắc hai loại.

 

DỨT XIỂN MINH NHỊ ÐỀ.

 

XIỂN MINH TAM ÐỀ

 

[588] - Sắc nội phần y sinh (7) ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ... (trùng) ... thân xứ. Ðây là sắc nội phần y sinh.

 

- Sắc ngoại phần y sinh (8) ấy là thế nào?

 

Tức sắc xứ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc ngoại phần y sinh.

 

- Sắc ngoại phần phi y sinh ấy là thế nào?

 

Tức xúc xứ, thủy giới. Ðây là sắc ngoại phần phi y sinh.

 

[589] - Sắc nội phần thành do thủ ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ... (trùng) ... thân xứ. Ðây là sắc nội phần thành do thủ.

 

- Sắc ngoại thành do thủ ấy là thế nào?

 

Tức nữ quyền, nam quyền, mạng quyền; hoặc là có sắc nào khác do nghiệp tạo tác sắc xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ, hư không giới, thủy giới, sắc tích tụ, sắc thừa kế, đoàn thực. Ðây là sắc ngoại phần thành do thủ.

 

- Sắc ngoại phần phi thành do thủ ấy là thế nào?

 

Tức là thinh xứ, thân biểu tri, khẩu biểu tri, sắc khinh, sắc nhu, sắc thích nghiệp, sắc lão mại, sắc vô thường; hoặc có sắc nào khác không do nghiệp tạo tác là sắc xứ, thân xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ, hư không giới, thủy giới, sắc tích tụ, sắc thừa kế, đoàn thực. Ðây là sắc ngoại phần phi thành do thủ.

 

[590] - Sắc nội phần thành do thủ cảnh thủ ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ... (trùng) ... thân xứ. Ðây là sắc nội phần thành do thủ cảnh thủ.

 

- Sắc ngoại phần thành do thủ cảnh thủ ấy là thế nào?

 

Tức nữ quyền, nam quyền, mạng quyền; hoặc sắc nào khác do nghiệp tạo tác là sắc xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ, hư không giới, thủy giới, sắc tích tụ, sắc thừa kế, đoàn thực. Ðây là sắc ngoại phần do thủ cảnh thủ.

 

- Sắc ngoại phần phi thành do thủ cảnh thủ ấy là thế nào?

 

Tức thinh xứ, thân biểu tri, khẩu biểu tri, sắc khinh, sắc nhu, sắc thích nghiệp, sắc lão mại, sắc vô thường; hoặc có sắc nào khác không do nghiệp tạo tác là sắc xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ, hư không giới, thủy giới, sắc tích tụ, sắc thừa kế, đoàn thực. Ðây là sắc ngoại phần phi thành do thủ cảnh thủ.

 

[591] - Sắc nội phần vô kiến ấy là thế nào?

 

Tức là nhãn xứ... (trùng) ... thân xứ. Ðây là sắc nội phần vô kiến.

 

- Sắc ngoại phần hữu kiến ấy là thế nào?

 

Tức sắc xứ. Ðây là sắc ngoại phần hữu kiến.

 

- Sắc ngoại phần vô kiến tấy là thế nào?

 

Tức thinh xứ ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc ngoại phần vô kiến.

 

[592] - Sắc nội phần hữu đối chiếu ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ... (trùng) ... thân xứ. Ðây là sắc nội phần hữu đối chiếu.

 

- Sắc ngoại phần hữu đối chiếu ấy là thế nào?

 

Tức sắc xứ ... (trùng) ... xúc xứ. Ðây là sắc ngoại phần hữu đối chiếu

 

- Sắc ngoại phần vô đối chiếu ấy là thế nào?

 

Tức nữ quyền ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc ngoại phần vô đối chiếu.

 

[593] - Sắc nội phần quyền ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ... (trùng) ... thân quyền. Ðây là sắc nội phần quyền.

 

- Sắc ngoại phần ấy là thế nào?

 

Tức là nữ quyền, nam quyền, mạng quyền. Ðây là sắc ngoại phần quyền.

 

- Sắc ngoại phần phi quyền ấy là thế nào?

 

Tức sắc xứ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc ngoại phần phi quyền.

 

[594] - Sắc nội phần phi đại hiển ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ... (trùng) ... thân xứ. Ðây là sắc nội phần phi đại hiển.

 

- Sắc ngoại phần đại hiển ấy là thế nào?

 

Tức xúc xứ,thủy giới. Ðây là sắc ngoại phần đại hiển

 

- Sắc ngoại phần phi đại hiển ấy là thế nào?

 

Tức sắc xứ ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc ngoại phần phi đại hiển.

 

[595] - Sắc nội phần phi biểu tri ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ... (trùng) ... thân xứ. Ðây là sắc nội phần phi biểu tri

 

- Sắc ngoại phần biểu tri ấy là thế nào?

 

Tức thân biểu tri, khẩu biểu tri. Ðây là sắc ngoại phần biểu tri.

 

- Sắc ngoại phần phi biểu tri ấy là thế nào?

 

Tức xúc xứ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc ngoại phần phi biểu tri.

 

[596] - Sắc nội phần phi tâm sở sanh ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ... (trùng)... thân xứ. Ðây là sắc nội phần phi tâm sở sanh.

 

- Sắc ngoại phần tâm sở sanh ấy là thế nào?

 

Tức thân biểu tri, khẩu biểu tri; hoặc có sắc nào khác sanh từ tâm, tâm làm nhân, tâm sở sanh, là sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ, hư không giới, thủy giới, sắc khinh, sắc nhu, sắc thích nghiệp, sắc tích tụ, sắc thừa kế, đoàn thực. Ðây là sắc ngoại phần tâm sở sanh.

 

- Sắc ngoại phần phi tâm sở sanh ấy là thế nào?

 

Tức nữ quyền, nam quyền, mạng quyền, sắc lão mại, sắc vô thường. hoặc là có sắc nào khác không sanh từ tâm, không có tâm làm nhân, không có tâm sở sanh là sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ, hư không giới, thủy giới, sắc khinh, sắc nhu, sắc thích nghiệp, sắc tích tụ, sắc thừa kế, đoàn thực. Ðây là sắc ngoại phần phi tâm sở sanh.

 

[597] - Sắc nội phần bất đồng hiện hữu với tâm ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ... (trùng) ... thân xứ. Ðây là sắc nội phần bất đồng hiện hữu với tâm.

 

- Sắc ngoại phần đồng hiện hữu với tâm ấy là thế nào?

 

Tức thân biểu tri, khẩu biểu tri. Ðây là sắc ngoại phần đồng hiện hữu với tâm.

 

- Sắc ngoại phần bất đồng hiện hữu với tâm ấy là thế nào?

 

Tức sắc xứ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc ngoại phần bất đồng hiện hữu với tâm.

 

[598] - Sắc nội phần phi tùy chuyển với tâm ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ... (trùng)... thân xứ. Ðây là sắc nội phần tùy chuyển với tâm.

 

- Sắc ngoại phần tùy chuyển với tâm ấy là thế nào?

 

Tức thân biểu tri, khẩu biểu tri. Ðây là sắc ngoại phần tùy chuyển với tâm.

 

- Sắc ngoại phần phi tùy chuyển với tâm ấy là thế nào?

 

Tức xúc xứ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc ngoại phần phi tùy chuyển với tâm.

 

[599] - Sắc nội phần thô ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ... (trùng) ... thân xứ. Ðây là sắc nội phần thô.

 

- Sắc ngoại phần thô ấy là thế nào?

 

Tức sắc xứ... (trùng) ... xúc xứ. Ðây là sắc ngoại phần thô.

 

- Sắc ngoại phần tế ấy là thế nào?

 

Tức nữ quyền... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc ngoại phần tế

 

[600] - Sắc nội phần cận ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ... (trùng) ... thân xứ. Ðây là sắc nôi phần cận.

 

- Sắc ngoại phần viễn ấy là thế nào?

 

Tức nữ quyền... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc ngoại phần viễn.

 

- Sắc ngoại phần cận ấy là thế nào?

 

Tức là sắc xứ... (trùng) ... xúc xứ. Ðây là sắc ngoại phần cận.

 

[601] - Sắc ngoại phần phi vật của nhãn xúc ấy là thế nào?

 

Tức sắc xứ ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc ngoại phần phi vật của nhãn xúc.

 

- Sắc nội phần vật của nhãn xúc ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ. Ðây là sắc nội phần của nhãn xúc.

 

- Sắc nội phần phi vật của nhãn xúc ấy là thế nào?

 

Tức nhĩ xúc ... (trùng) ... thân xứ. Ðây là sắc nội phần phi vật của nhãn xúc.

 

[602] - Sắc ngoại phần phi vật của thọ sanh từ nhãn xúc... (trùng) ... của tưởng... (trùng) ... của tư... (trùng) ... của nhãn thức ấy là thế nào?

 

Tức sắc xứ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc ngoại phần phi vật của nhãn thức.

 

- Sắc nội phần vật của nhãn thức ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ. Ðây là sắc nội phần vật của nhãn thức.

 

- Sắc nội phần phi vật của nhãn thức ấy là thế nào?

 

Tức nhĩ xứ ... (trùng) ... thân xứ. Ðây là sắc nội phần phi vật của nhãn thức.

 

[603] - Sắc ngoại phần phi vật của nhĩ xúc... (trùng) ... của tỷ xúc... (trùng) ... của thiệt xúc... (trùng) ... của thân xúc ấy là thế nào?

 

Tức sắc xứ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc ngoại phần phi vật của thân xúc.

 

- Sắc nội phần vật của thân xúc ấy là thế nào?

 

Tức thân xứ. Ðây là sắc nội phần vật của thân xúc.

 

- Sắc nội phần phi vật của thân xúc ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xúc ... (trùng) ... thiệt xứ. Ðây là sắc nội phần phi vật của thân xúc.

 

[604] - Sắc ngoại phần phi vật của thọ sanh từ thân xúc... (trùng) ... của tưởng... (trùng) ... của tư... (trùng) ... của thân thức ấy là thế nào?

 

Tức sắc xứ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc ngoại phần phi vật của thân thức.

 

- Sắc nội phần vật của thân thức ấy là thế nào?

 

Tức thân xứ. Ðây là sắc nội phần vật của thân thức.

 

- Sắc nội phần phi vật của thân thức ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ... (trùng) ... thiệt xứ. Ðây là sắc nội phần phi vật của thân thức.

 

[605] - Sắc nội phần phi cảnh của nhãn xúc ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ... (trùng) ... thân xứ. Ðây là sắc nội phần phi cảnh của nhãn xúc.

 

- Sắc ngoại phần cảnh của nhãn xúc ấy là thế nào?

 

Tức sắc xứ. Ðây là sắc ngoại phần cảnh của nhãn xúc.

 

- Sắc ngoại phần phi cảnh của nhãn xúc ấy là thế nào?

 

Tức thinh xứ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc ngoại phần phi cảnh của nhãn xức.

 

[606] - Sắc nội phần phi cảnh của thọ sanh từ nhãn xúc... (trùng) ... của tưởng... (trùng) ... của tư... (trùng) ... của nhãn thức ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ... (trùng) ... thân xứ. Ðây là sắc nội phần phi cảnh của nhãn thức.

 

- Sắc ngoại phần cảnh của nhãn thức ấy là thế nào?

 

Tức sắc xứ. Ðây là sắc ngoại phần cảnh của nhãn thức.

 

- Sắc ngoại phần phi cảnh của nhãn thức ấy là thế nào?

 

Tức thinh xứ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc ngoại phần phi cảnh của nhãn thức.

 

[607] - Sắc nội phần phi cảnh của nhĩ xúc... (trùng) ... của tỷ xúc... (trùng) ... của thiệt xúc... (trùng) ... của thân xúc ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ... (trùng) ... thân xứ. Ðây là sắc nội phần phi cảnh của thân xúc.

 

- Sắc ngoại phần phi cảnh của thân xúc ấy là thế nào?

 

Tức sắc xứ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc ngoại phần phi cảnh của thân xúc.

 

- Sắc ngoại phần cảnh của thân xúc ấy là thế nào?

 

Tức xúc xứ. Ðây là sắc ngoại phần cảnh của thân xúc.

 

[608] - Sắc nội phần phi cảnh của thọ... (trùng) ... của tưởng... (trùng) ... của tư sanh từ thân xúc... (trùng) ... của thân thức ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ... (trùng) ... thân xứ. Ðây là sắc nội phần phi cảnh của thân thức.

 

- Sắc ngoại phần phi cảnh của thân thức ấy là thế nào?

 

Tức sắc xứ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc ngoại phần phi cảnh của thân thức.

 

- Sắc ngoại phần cảnh của thân ấy là thế nào?

 

Tức xúc xứ. Ðây là sắc ngoại phần cảnh của thân thức.

 

[609] - Sắc ngoại phần phi nhãn xứ ấy là thế nào?

 

Tức sắc xứ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc ngoại phần phi nhãn xứ.

 

- Sắc nội phần nhãn xứ ấy là thế nào?

 

Mắt nào là tinh chất nương bốn đại hiển ... (trùng) ... đó là làng bỏ trống. Ðây là sắc nội phần nhãn xứ.

 

- Sắc nội phần phi nhãn xứ ấy là thế nào?

 

Tức nhĩ xứ... (trùng) ... thân xứ. Ðây là sắc nội phi nhãn xứ.

 

[610] - Sắc ngoại phần phi nhĩ xứ... (trùng) ... phi tỷ xứ... (trùng) ... phi thiệt xứ... (trùng) ... phi thân xứ ấy là thế nào?

 

Tức sắc xứ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc ngoại phần phi thân xứ.

 

- Sắc nội phần thân xứ ấy là thế nào?

 

Thân nào là tinh chất nương bốn đại hiển... (trùng) ... đó là làng bỏ trống. Ðây là sắc nội phần thân xứ.

 

- Sắc nội phần phi thân xứ ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ... (trùng) ... thiệt xứ. Ðây là sắc nội phần phi thân xứ.

 

[611] - Sắc nội phần phi sắc xứ ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ... (trùng) ... thân xứ. Ðây là sắc nội phần phi sắc xứ.

 

- Sắc ngoại phần sắc xứ ấy là thế nào?

 

Sắc nào là ánh sắc nương bốn đại hiển ... (trùng) ... đó là sắc giới. Ðây là sắc ngoại phần sắc xứ.

 

- Sắc ngoại phần phi sắc xứ ấy là thế nào?

 

Tức thinh xứ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc ngoại phần phi sắc xứ.

 

[612] - Sắc nội phần phi thinh xứ... (trùng) ... phi khí xứ... (trùng) ... phi vị xứ... (trùng) ... phi xúc xứ ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ... (trùng) ... thân xứ. Ðây là sắc nội phần phi xúc xứ.

 

- Sắc ngoại phần xúc xứ ấy là thế nào?

 

Tức địa giới ... (trùng) ... đó là xúc giới. Ðây là sắc ngoại phần xúc xứ.

 

- Sắc ngoại phần phi xúc xứ ấy là thế nào?

 

Tức sắc xứ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc ngoại phần phi xúc xứ

 

[613] - Sắc ngoại phần phi nhãn giới ấy là thế nào?

 

Tức sắc xứ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc ngoại phần phi nhãn giới.

 

- Sắc nội phần nhãn giới ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ. Ðây là sắc nội phần nhãn giới.

 

- Sắc nội phần phi nhãn giới ấy là thế nào?

 

Tức nhĩ xứ... (trùng) ... thân xứ. Ðây là sắc nội phần phi nhãn giới.

 

[614] - Sắc ngoại phần phi nhĩ giới... (trùng) ... phi tỷ giới... (trùng) ... phi thiệt giới... (trùng) ... phi thân giới ấy là thế nào?

 

Tức sắc xứ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc ngoại phần phi thân giới.

 

- Sắc nội phần thân giới ấy là thế nào?

 

Tức thân xứ. Ðây là sắc nội phần thân giới.

 

- Sắc nội phần phi thân giới ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ... (trùng) ... thiệt xứ. Ðây là sắc nội phần phi thân giới.

 

[615] - Sắc nội phần phi sắc giới ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ... (trùng) ... thân xứ. Ðây là sắc nội phần phi sắc giới.

 

- Sắc ngoại phần sắc giới ấy là thế nào?

 

Tức sắc xứ. Ðây là sắc ngoại phần sắc giới.

 

- Sắc ngoại phần phi sắc giới ấy là thế nào?

 

Tức thinh xứ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc ngoại phần phi sắc giới.

 

[616] - Sắc nội phần phi thinh giới... (trùng) ... phi khí giới... (trùng) ... phi vị giới... (trùng) ... phi xúc giới ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ... (trùng) ... thân xứ. Ðây là sắc nội phần phi xúc giới.

 

- Sắc ngoại phần xúc giới ấy là thế nào?

 

Tức xúc xứ. Ðây là sắc ngoại phần xúc giới.

 

- Sắc ngoại phần phi xúc giới ấy là thế nào?

 

Tức sắc xứ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc ngoại phần phi xúc giới.

 

[617] - Sắc ngoại phần phi nhãn quyền ấy là thế nào?

 

Tức sắc xứ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc ngoại phần phi nhãn quyền.

 

- Sắc nội phần phi nhãn quyền ấy là thế nào?

 

Mắt nào là tinh chất nương bốn đại hiển... (trùng) ... đó là làng bỏ trống. Ðây là nội phần nhãn quyền.

 

- Sắc nội phần phi nhãn quyền ấy là thế nào?

 

Tức nhĩ xứ... (trùng) ... thân xứ. Ðây là sắc nội phần phi nhãn quyền.

 

[618] - Sắc ngoại phần phi nhĩ quyền... (trùng) ... phi tỷ quyền... (trùng) ... phi thiệt quyền... (trùng) ... phi thân quyền ấy là thế nào?

 

Tức sắc xứ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc ngoại phần phi thân quyền.

 

- Sắc nội phần thân quyền ấy là thế nào?

 

Thân nào là tinh chất nương bốn đại hiển... (trùng) ... đó là làng bỏ trống. Ðây là sắc nội phần thân quyền.

 

- Sắc nội phần phi thân quyền ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ... (trùng) ... thiệt xứ. Ðây là sắc nội phần phi thân quyền.

 

[619] - Sắc nội phần phi nữ quyền ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ... (trùng) ... thân xứ. Ðây là sắc nội phần phi nữ quyền.

 

- Sắc ngoại phần nữ quyền ấy là thế nào?

 

Sắc nào của nữ, là căn nữ, tướng nữ, nết nữ, thái độ nữ, tánh hạnh nữ, trạng thái nữ. Ðây là sắc ngoại phần nữ quyền.

 

- Sắc ngoại phần phi nữ quyền ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ... (trùng)... đoàn thực. Ðây là sắc ngoại phần phi nữ quyền.

 

[620] - Sắc nội phần phi nam quyền ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ... (trùng) ... thân xứ. Ðây là sắc nội phần phi nam quyền.

 

- Sắc ngoại phần nam quyền ấy là thế nào?

 

Sắc nào của nam, là căn nam, tướng nam, nết nam, thái độ nam, tánh hạnh nam, trạng thái nam. Ðây là sắc ngoại phần nam quyền.

 

- Sắc ngoại phần phi nam quyền ấy là thế nào?

 

Tức sắc xứ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc ngoại phần phi nam quyền.

 

[621] - Sắc nội phần phi mạng quyền ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ... (trùng) ... thân xứ. Ðây là sắc nội phần phi mạng quyền.

 

- Sắc ngoại phần mạng quyền ấy là thế nào?

 

Sắc nào là sự thọ mạng, sự duy trì, sự nuôi sống, sự nuôi dưỡng, sự tiếp diễn, sự tồn tại, sự gìn giữ, sự sống còn, quyền sống còn của các pháp sắc kia. Ðây là sắc ngoại phần mạng quyền.

 

- Sắc ngoại phần phi mạng quyền ấy là thế nào?

 

Tức sắc xứ ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc ngoại phần phi mạng quyền.

 

[622] - Sắc nội phần phi thân biểu tri ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ... (trùng) ... thân xứ. Ðây là sắc nội phần phi thân biểu tri.

 

- Sắc ngoại phần thân biểu tri ấy là thế nào?

 

Sắc nào là sự lay động, sự cử động, cách cử động, sự biểu tri, cách biểu tri, trạng thái biểu tri của thân có tâm thiện hoặc tâm bất thiện hoặc tâm vô ký, hoặc bước tới, bước lui, ngó qua, ngó lại, co vào, duổi ra. Ðây là sắc ngoại phần thân biểu tri.

 

- Sắc ngoại phần phi thân biểu tri ấy là thế nào?

 

Tức sắc xứ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc ngoại phần phi thân biểu tri.

 

[623] - Sắc nội phần phi khẩu biểu tri ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ... (trùng) ... thân xứ. Ðây là sắc nội phần phi khẩu biểu tri.

 

- Sắc ngoại phần khẩu biểu tri ấy là thế nào?

 

Sắc nào là lời nói, phát biểu, chuyện vãn, thuật sự, phát văn, hành vi phát âm, ngôn ngữ, phát ngôn của người có tâm thiện, hoặc tâm bất thiện, hoặc tâm vô ký. Ðây được gọi là ngôn ngữ, pháp là sự biểu tri, cách biểu tri, trạng thái biểu tri bằng ngôn ngữ ấy. Ðây là sắc ngoại phần khẩu biểu tri.

 

- Sắc ngoại phần phi khẩu biểu tri ấy là thế nào?

 

Tức sắc xứ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc ngoại phần phi khẩu biểu tri.

 

[624] - Sắc nội phần phi hư không giới ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ... (trùng) ... thân xứ. Ðây là sắc nội phần phi hư không giới.

 

- Sắc ngoại phần hư không giới ấy là thế nào?

 

Sắc nào là khoảng trống, hiện tượng khoảng trống, rổng không, hiện tượng rổng không, kẻ hở, hiện tượng kẻ hở, không xúc chạm với bốn đại hiển. Ðây là sắc ngoại phầ như không giới.

 

- Sắc ngoại phần phi hư không giới ấy là thế nào?

 

Tức sắc xứ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc ngoại phần phi hư không giới.

 

[625] - Sắc nội phần phi thủy giới ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ... (trùng) ... thân xứ. Ðây là sắc nội phần phi thủy giới.

 

- Sắc ngoại phần thủy giới ấy là thế nào?

 

Sắc nào là chất tươm ra, chất rỉ thấm, chất dính, chất dính nhắn, trạng thái quến tụ của sắc. Ðây là sắc ngoại phần thủy giới.

 

- Sắc ngoại phần phi thủy giới ấy là thế nào?

 

Tức sắc xứ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc ngoại phần thủy giới.

 

[626] - Sắc nội phần phi sắc khinh ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ... (trùng) ... thân xứ. Ðây là sắc nội phần phi sắc khinh.

 

- Sắc ngoại phần sắc khinh ấy là thế nào?

 

Sắc nào là sự nhẹ nhàng của sắc, là sự biến chuyển nhẹ nhàng, không chạm chạp, không chần chừ. Ðây là sắc ngoại phần sắc khinh.

 

- Sắc ngoại phần phi sắc khinh ấy là thế nào?

 

Tức sắc xứ... (trùng)... đoàn thực. Ðây là sắc ngoại phần phi sắc khinh.

 

[627] - Sắc nội phần phi sắc nhu ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ... (trùng) ... thân xứ. Ðây là sắc nội phần phi sắc nhu.

 

- Sắc ngoại phần sắc nhu ấy là thế nào?

 

Sắc nào là sự nhu nhuyển của sắc, là sự mềm mại, cách không thô cứng, cách không cương ngạnh. Ðây là sắc ngoại phần sắc nhu.

 

- Sắc ngoại phần phi sắc nhu ấy là thế nào?

 

Tức sắc xứ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc ngoại phần phi sắc nhu.

 

[628] - Sắc nội phần phi sắc thích nghiệp ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ... (trùng) ... thân xứ. Ðây là sắc nội phần phi sắc thích nghiệp.

 

- Sắc ngoại phần sắc thích nghiệp ấy là thế nào?

 

Sắc nào là sự thích hợp với việc làm của sắc, cách thích hợp với việc làm, trạng thái thích hợp với việc làm của sắc.

 

- Sắc ngoại phần phi sắc thích nghiệp ấy là thế nào?

 

Tức sắc xứ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc ngoại phần phi sắc thích nghiệp.

 

[629] - Sắc nội phần phi sắc tích tụ ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ... (trùng)... thân xứ. Ðây là sắc nội phần phi sắc tích tụ.

 

- Sắc ngoại phần sắc tích tụ ấy là thế nào?

 

Sắc nào là sự tích tập các xứ, sắc ấy là tích tụ sắc. Ðây là sắc ngoại phần sắc tích tụ.

 

- Sắc ngoại phần phi sắc tích tụ ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc ngoại phần phi sắc tích tụ.

 

[630] - Sắc nội phần phi sắc thừa kế ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ... (trùng) ... thân xứ. Ðây là sắc nội phần phi sắc thừa kế.

 

- Sắc ngoại phần sắc thừa kế ấy là thế nào

 

 Sắc nào là tích tụ sắc, sắc ấy là thùa kế của sắc. Ðây là sắc ngoại phần sắc thừa kế

 

 - Sắc ngoại phần phi sắc thừa kế ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc ngoại phần phi sắc thừa kế.

 

[631] - Sắc nội phần phi sắc lão mại ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ... (trùng) ... thân xứ. Ðây là sắc nội phần phi sắc lão mại.

 

- Sắc ngoại phần sắc lão mại ấy là thế nào?

 

Sắc nào là sự cũ kỷ của sắc, sự già nua, răng long, tóc bạc, da nhăn, giảm thọ, chín muồi các căn. Ðây là sắc ngoại phần sắc lão mại.

 

- Sắc ngoại phần phi sắc lão mại ấy là thế nào?

 

Tức sắc xứ... (trùng)... đoàn thực. Ðây là sắc ngoại phần phi sắc lão mại.

 

[632] - Sắc nội phần phi sắc vô thường ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ... (trùng) ... thân xứ. Ðây là sắc nội phần phi sắc vô thường.

 

- Sắc ngoại phần vô thường ấy là thế nào?

 

Sắc nào là sự hoại tận của sắc, biến hoại, sự tiêu hoại, sự phân tán, trạng thái không thường còn, sự biến mất. Ðây là sắc ngoại phần sắc vô thường.

 

- Sắc ngoại phần phi sắc vô thường ấy là thế nào?

 

Tức sắc xứ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc ngoại phần phi sắc vô thường.

 

[633] - Sắc nội phần phi đoàn thực ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ... (trùng) ... thân xứ. Ðây là sắc nội phần phi đoàn thực.

 

- Sắc ngoại phần đoàn thực ấy là thế nào?

 

Tức cơm, bánh ước, bánh khô, cá, thịt, sữa tươi, sữa đông, bơ lỏng, bơ tươi, dâu, mật ong, nước mía; hoặc có sắc nào khác là thức răng nhai, đáng miệng nuốt, vật no bụng, đáng nuốt khỏi cổ của từng nhóm chúng sanh trong mỗi mỗi xứ, chúng sanh nuôi sống bằng bất cứ loại dưỡng tố nào. Ðây là sắc ngoại phần đoàn thực.

 

- Sắc ngoại phần phi đoàn thực ấy là thế nào?

 

Tức sắc xứ... (trùng) ... sắc vô thường. Ðây là sắc ngoại phần phi đoàn thực.

 

Như vậy là dứt phần yếu hiệp sắc theo ba loại

 

DỨT PHẦN XIỂN THUẬT TAM ÐỀ

 

XIỂN MINH TỨ ÐỀ

 

[634] - Sắc y sinh thành do thủ ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ... (trùng) ... thân xứ, nữ quyền, nam quyền, mạng quyền; hoặc là có sắc nào khác do nghiệp tạo tác là sắc xứ, khí xứ, vị xứ, hư không giới, sắc tích tụ, sắc thừa kế, đoàn thực. Ðây là sắc y sinh thành do thủ.

 

- Sắc y sinh phi thành do thủ ấy là thế nào?

 

Tức thinh xứ, thân biểu tri, khẩu biểu tri, sắc khinh, sắc nhu, sắc thích nghiệp, sắc lão mại, sắc vô thường; hoặc có sắc nào khác không do nghiệp tạo tác là sắc xứ, khí xứ, vị xứ, hư không giới, sắc tích tụ, sắc lão mại, đoàn thực. Ðây là sắc y sinh phi thành do thủ.

 

- Sắc phi y sinh thành do thủ ấy là thế nào?

 

Tức xúc xứ, thủy giới do nghiệp tạo tác. Ðây là sắc phi y sinh thành do thủ.

 

- Sắc phi y sinh phi thành do thủ ấy là thế nào?

 

Tức xúc xứ, thủy giới không do nghiệp tạo tác. Ðây là sắc phi y sinh phi thành do thủ.

 

[635] - Sắc y sinh thành do thủ cảnh thủ ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ... (trùng) ... thân xứ, nữ quyền, nam quyền, mạng quyền; hoặc là có sắc nào khác do nghiệp tạo tác là sắc xứ, khí xứ, vị xứ, hư không giới, sắc tích tụ, sắc thừa kế, đoàn thực. Ðây là sắc y sinh thành do thủ cảnh thủ.

 

- Sắc y sinh phi thành do thủ cảnh thủ ấy là thế nào?

 

 Tức thinh xứ, thân biểu tri, khẩu biểu tri, sắc khinh, sắc nhu, sắc thích nghiệp, sắc lão mại, sắc vô thường; hoặc có sắc nào khác không do nghiệp tạo tác là sắc xứ, khí xứ, vị xứ, hư không giới, sắc tích tụ, sắc thừa kế, đoàn thực. Ðây là sắc y sinh phi thành do thủ cảnh thủ.

 

- Sắc phi y sinh thành do thủ cảnh thủ ấy là thế nào?

 

Tức xúc xứ, thủy giới do nghiệp tạo tác. Ðây là sắc phi y sinh thành do thủ cảnh thủ.

 

- Sắc phi y sinh phi thành do thủ cảnh thủ ấy là thế nào?

 

Tức xúc xứ, thủy giới không do nghiệp tạo tác. Ðây là sắc phi y sinh phi thành do thủ cảnh thủ.

 

[636] - Sắc y sinh hữu đối chiếu ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ... (trùng) ... vị xứ. Ðây là sắc y sinh hữu đối chiếu.

 

- Sắc y sinh vô đối chiếu ấy là thế nào?

 

Tức nữ quyền ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc y sinh vô đối chiếu.

 

- Sắc phi y sinh hữu đối chiếu ấy là thế nào?

 

Tức xúc xứ. Ðây là sắc phi y sinh hữu đối chiếu.

 

- Sắc phi y sinh vô đối chiếu ấy là thế nào?

 

Tức thủy giới. Ðây là sắc phi y sinh vô đối chiếu.

 

[637] -Sắc y sinh thô ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ ... (trùng) ... vị xứ. Ðây là sắc y sinh thô.

 

- Sắc y sinh tế ấy là thế nào?

 

Tức nữ quyền ... (trùng) ... đoàn htực. Ðây là sắc y sinh tế.

 

- Sắc phi y sinh thô ấy là thế nào?

 

Tức xúc xứ. Ðây là sắc phi y sinh thô.

 

- Sắc phi y sinh thế ấy là thế nào?

 

Tức thủy giới. Ðây là sắc phi y sinh tế.

 

[638] -Sắc y sinh viễn ấy là thế nào?

 

Tức nữ quyền ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc y sinh viễn.

 

-Sắc y sinh cận ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ ... (trùng) ... vị xứ. Ðây là sắc y sinh cận.

 

- Sắc phi y sinh viễn ấy là thế nào?

 

Tức thủy giới. Ðây là sắc phi y sinh viễn.

 

- Sắc phi y sinh cận ấy là thế nào?

 

Tức xúc xứ. Ðây là sắc phi y sinh cận.

 

[639] -Sắc thành do thủ hữu kiến ấy là thế nào?

 

Tức xúc xứ do nghiệp tạo tác. Ðây là sắc thành do thủ hữu kiến.

 

- Sắc thành do thủ vô kiến ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ... (trùng) ... thân xứ, nữ quyền, nam quyền, mạng quyền; hoặc là có sắc nào khác do nghiệp tạo tác, là khí xứ, vị xứ, hư không giới, thủy giới, sắc tích tụ, sắc thừa kế, đoàn thực. Ðây là sắc thành do thủ vô kiến.

 

- Sắc phi thành do thủ hữu kiến ấy là thế nào?

 

Tức sắc xứ không do nghiệp tạo tác. Ðây là sắc phi thành do thủ hữu kiến.

 

- Sắc phi thành do thủ vô kiến ấy là thế nào?

 

Tức thinh xứ, thân biểu tri, khẩu biểu tri, sắc khinh, sắc nhu, sắc thích nghiệp, sắc lão mại, sắc vô thường; hoặc có sắc nào khác không do nghiệp tạo tác, là khí xứ, vị xứ, xúc xứ, hư không giới, thủy giới, sắc tích tụ, sắc thừa kế, đoàn thực. Ðây là sắc phi thành do thủ vô kiến.

 

[640] - Sắc thành do thủ hữu đối chiếu ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ... (trùng) ... thân xứ; hoặc là có sắc nào khác do nghiệp tạo tác là sắc xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ. Ðây là sắc thành do thủ hữu đối chiếu.

 

- Sắc thành do thủ vô đối chiếu ấy là thế nào?

 

Tức nữ quyền, nam quyền, mạng quyền; hoặc là có sắc nào khác do nghiệp tạo tác, là hư không giới, thủy giới, sắc tích trữ, sắc thừa kế, đoàn thực. Ðây là sắc thành do thủ vô đối chiếu.

 

- Sắc phi thành do thủ hữu đối chiếu ấy là thế nào?

 

Tức thinh xứ; hoặc là có sắc nào khác không do nghiệp tạo tác là sắc xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ. Ðây là sắc phi thành do thủ hữu đối chiếu.

 

- Sắc phi thành do thủ vô đối chiếu ấy là thế nào?

 

Tức thân biểu tri, khẩu biểu tri, sắc khinh, sắc nhu, sắc thích nghiệp, sắc lão mại, sắc vô thường; hoặc có sắc nào khác không do nghiệp tạo tác là hư không giới, thủy giới, sắc tích tụ, sắc thừa kế, đoàn thực. Ðây là sắc phi thành do thủ vô đối chiếu.

 

[641] -Sắc thành do thủ đại hiển ấy là thế nào?

 

Tức xúc xứ, thủy giới do nghiệp tạo tác. Ðây là sắc thành do thủ đại hiển.

 

- Sắc thành do thủ phi đại hiển ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ... (trùng) ... thân xứ, nữ quyền, nam quyền, mạng quyền; hoặc là có sắc nào khác do nghiệp tạo tác là sắc xứ, khí xứ, vị xứ, hư không giới, sắc tích tụ, sắc thừa kế, đoàn thực. Ðây là sắc thành do thủ phi đại hiển.

 

- Sắc phi thành do thủ đại hiển ấy là thế nào?

 

Tức xúc xứ, thủy giới không do nghiệp tạo tác. Ðây là sắc phi thành do thủ đại hiển.

 

- Sắc phi thành do thủ phi đại hiển ấy là thế nào?

 

Tức thinh xứ, thân biểu tri, khẩu biểu tri, sắc khinh, sắc nhu, sắc thích nghiệp, sắc lão mại, sắc vô thường; hoặc có sắc nào khác không do nghiệp tạo tác là sắc xứ, khí xứ, vị xứ, hư không giới, sắc tích tụ, sắc thừa kế, đoàn thực. Ðây là sắc phi thành do thủ phi đại hiển.

 

[642] - Sắc thành do thủ thô ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ... (trùng) ... thân xứ; hoặc là có sắc nào khác do nghiệp tạo tác là sắc xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ. Ðây là sắc thành do thủ thô.

 

- Sắc thành do thủ tế ấy là thế nào?

 

Tức nữ quyền, nam quyền, mạng quyền; hoặc là có sắc nào khác do nghiệp tạo tác, là hư không giới, thủy giới, sắc tích tụ, sắc thừa kế, đoàn thực. Ðây là sắc thành do thủ tế.

 

- Sắc phi thành do thủ thô ấy là thế nào?

 

Tức thinh xứ; hoặc là có sắc nào khác do nghiệp tạo tác là sắc xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ. Ðây là sắc phi thành do thủ thô.

 

 - Sắc phi thành do thủ tế ấy là thế nào?

 

Tức thân biểu tri, khẩu biểu tri, sắc khinh, sắc nhu, sắc thích nghiệp, sắc lão mại, sắc vô thường; hoặc có sắc nào là hư không giới, thủy giới, sắc tích tụ, sắc thừa kế, đoàn thực. Ðây là sắc phi thành do thủ tế.

 

[643] -Sắc thành do thủ viễn ấy là thế nào?

 

Tức nữ quyền, nam quyền, mạng quyền; hoặc là có sắc nào khác do nghiệp tạo tác là hư không giới, thủy giới, sắc tích tụ, sắc thừa kế, đoàn thực. Ðây là sắc thành do thủ viễn.

 

- Sắc thành do thủ cận ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ... (trùng) ... thân xứ; hoặc là có sắc nào khác do nghiệp tạo tác là sắc xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ. Ðây là sắc thành do thủ cận.

 

-Sắc phi thành do thủ viễn ấy là thế nào?

 

Tức thân biểu tri, khẩu biểu tri, sắc khinh, sắc nhu, sắc thích nghiệp, sắc lão mại, sắc vô thường; hoặc có sắc nào khác không do nghiệp tạo tác, là hư không giới, thủy giới, sắc tích tụ, sắc thừa kế, đoàn thực. Ðây là sắc phi thành do thủ viễn.

 

- Sắc phi thành do thủ cận ấy là thế nào?

 

Tức thinh xứ; hoặc là có sắc nào khác không do nghiệp tạo tác là sắc xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ. Ðây là sắc phi thành do thủ cận.

 

[644] - Sắc thành do thủ cảnh thủ hữu kiến ấy là thế nào?

 

Tức sắc xứ do nghiệp tạo tác. Ðây là sắc thành do thủ cảnh thủ hữu kiến.

 

- Sắc thành do thủ cảnh thủ vô kiến ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ ... (trùng) ... thân xứ, nữ quyền, nam quyền, mạng quyền; hoặc là có sắc nào khác do nghiệp tạo tác là khí xứ, vị xứ, xúc xứ, hư không giới, thủy giới, sắc thừa kế, sắc lão mại, đoàn thực. Ðây là sắc thành do thủ cảnh thủ vô kiến.

 

- Sắc phi thành do thủ cảnh thủ hữu kiến ấy là thế nào?

 

Tức sắc xứ không do nghiệp tạo tác. Ðây là sắc phi thành do thủ cảnh thủ hữu kiến.

 

- Sắc phi thành do thủ cảnh thủ vô kiến ấy là thế nào?

 

Tức thinh xứ, thân biểu tri, khẩu biểu tri, sắc khinh, sắc nhu, sắc thích nghiệp, sắc lão mại, sắc vô thường; hoặc là có sắc nào khác không do nghiệp tạo tác là khí xứ, vị xứ, xúc xứ, hư không giới, thủy giới, sắc tích tụ, sắc thừa kế, đoàn thực. Ðây là sắc phi thành do thủ cảnh thủ vô kiến.

 

[645] - Sắc thành do thủ cảnh thủ hữu đối chiếu ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ... (trùng) ... thân xứ; hoặc là có sắc nào khác do nghiệp tạo tác là sắc xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ. Ðây là sắc thành do thủ cảnh thủ hữu đối chiếu.

 

- Sắc thành do thủ cảnh thủ vô đối chiếu ấy là thế nào?

 

Tức nữ quyền, nam quyền, mạng quyền; hoặc là có sắc nào khác do nghiệp tạo tác là hư không giới, thủy giới, sắc tích tụ, sắc thừa kế, đoàn thực. Ðây là sắc thành do thủ cảnh thủ vô đối chiếu.

 

- Sắc phi thành do thủ cảnh thủ hữu đối chiếu ấy là thế nào?

 

Tức thinh xứ; hoặc là có sắc nào khác không do nghiệp tạo tác là sắc xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ. Ðây là sắc phi thành do thủ cảnh thủ hữu đối chiếu.

 

- Sắc phi thành do thủ cảnh thủ vô đối chiếu ấy là thế nào?

 

Tức thân biểu tri, khẩu biểu tri, sắc khinh, sắc nhu, sắc thích nghiệp, sắc lão mại, sắc vô thường; hoặc là có sắc nào khác không do nghiệp tạo tác, là hư không giới, thủy giới, sắc tích tụ, sắc thừa kế, đoàn thực. Ðây là sắc phi thành do thủ cảnh thủ vô đối chiếu.

 

[646] - Sắc thành do thủ cảnh thủ đại hiển ấy là thế nào?

 

Tức sắc xứ, thủy giới do nghiệp tạo tác. Ðây là sắc thành do thủ cảnh thủ đại hiển.

 

 - Sắc thành do thủ cảnh thủ phi đại hiển ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ ... (trùng) ... thân xứ, nữ quyền, nam quyền, mạng quyền; hoặc là có sắc nào khác do nghiệp tạo tác là khí xứ, vị xứ, hư không giới, sắc tích tụ, sắc thừa kế, đoàn thực. Ðây là sắc thành do thủ cảnh thủ phi đại hiển.

 

- Sắc phi thành do thủ cảnh thủ đại hiển ấy là thế nào?

 

Tức xúc xứ, thủy giới không do nghiệp tạo tác. Ðây là sắc phi thành do thủ cảnh thủ cảnh thủ đại hiển.

 

- Sắc phi thành do thủ cảnh thủ phi đại hiển ấy là thế nào?

 

Tức thinh xứ, thân biểu tri, khẩu biểu tri, sắc khinh, sắc nhu, sắc thích nghiệp, sắc lão mại, sắc vô thường; hoặc là có sắc nào khác không do nghiệp tạo tác là sắc xứ, khí xứ, vị xứ, hư không giới, sắc tích tụ, sắc thừa kế, đoàn thực. Ðây là sắc phi thành do thủ cảnh thủ phi đại hiển.

 

[647] -Sắc thành do thủ cảnh thủ thô ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ... (trùng) ... thân xứ; hoặc là có sắc nào khác do nghiệp tạo tác là sắc xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ. Ðây là sắc thành do thủ cảnh thủ thô. - Sắc thành do thủ cảnh thủ tế ấy là thế nào?

 

Tức nữ quyền, nam quyền, mạng quyền; hoặc là có sắc nào khác do nghiệp tạo tác, là hư không giới, thủy giới, sắc tích tụ, sắc thừa kế, đoàn thực. Ðây là sắc thành do thủ cảnh thủ tế.

 

- Sắc phi thành do thủ cảnh thủ thô ấy là thế nào?

 

Tức thinh xứ; hoặc là có sắc nào khác không do nghiệp tạo tác là sắc xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ. Ðây là sắc phi thành do thủ cảnh thủ thô.

 

 - Sắc phi thành do thủ cảnh thủ tế ấy là thế nào?

 

Tức thân biểu tri, khẩu biểu tri, sắc khinh, sắc nhu, sắc thích nghiệp, sắc lão mại, sắc vô thường; hoặc là có sắc nào khác, là hư không giới, thủy giới, sắc tích tụ, sắc thừa kế, đoàn thực. Ðây là sắc phi thành do thủ cảnh thủ tế.

 

[648] -Sắc thành do thủ viễn ấy là thế nào?

 

Tức nữ quyền, nam quyền, mạng quyền; hoặc là có sắc nào khác do nghiệp tạo tác là hư không giới, thủy giới, sắc tích tụ, sắc thừa kế, đoàn thực. Ðây là sắc thành do thủ cảnh thủ viễn.

 

- Sắc thành do thủ cảnh thủ cận ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ... (trùng) ... thân xứ; hoặc là có sắc nào khác do nghiệp tạo tác là sắc xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ. Ðây là sắc thành do thủ cảnh thủ cận.

 

-Sắc phi thành do thủ cảnh thủ viễn ấy là thế nào?

 

Tức thân biểu tri, khẩu biểu tri, sắc khinh, sắc nhu, sắc thích nghiệp, sắc lão mại, sắc vô thường; hoặc có sắc nào khác không do nghiệp tạo tác, là hư không giới, thủy giới, sắc tích tụ, sắc thừa kế, đoàn thực. Ðây là sắc phi thành do thủ cảnh thủ viễn.

 

- Sắc phi thành do thủ cảnh thủ cận ấy là thế nào?

 

Tức thinh xứ; hoặc là có sắc nào khác không do nghiệp tạo tác là sắc xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ. Ðây là sắc phi thành do thủ cảnh thủ cận.

 

[649] - Sắc hữu đối chiếu quyền ấy là thế nào?

 

Tức nhãn quyền ... (trùng) ... thân quyền. Ðây là sắc hữu đối chiếu quyền.

 

-Sắc hữu đối chiếu phi quyền ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ ... (trùng) ... xúc xứ. Ðây là sắc hữu đối chiếu phi quyền.

 

- Sắc vô đối chiếu quyền ấy là thế nào?

 

Tức nữ quyền, nam quyền, mạng quyền. Ðây là sắc vô đối chiếu quyền.

 

- Sắc vô đối chiếu phi quyền ấy là thế nào?

 

Tức thân biểu tri ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc vô đối chiếu phi quyền.

 

[650] - Sắc hữu đối chiếu đại hiển ấy là thế nào?

 

Tức xúc xứ. Ðây là sắc hữu đối chiếu đại hiển.

 

-Sắc hữu đối chiếu phi đại hiển ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ ... (trùng) ... vị xứ. Ðây là sắc hữu đối chiếu phi đại hiển.

 

- Sắc vô đối chiếu đại hiển ấy là thế nào?

 

Tức thủy giới. Ðây là sắc vô đối chiếu đại hiển.

 

- Sắc vô đối chiếu phi đại hiển ấy là thế nào?

 

Tức nữ quyền ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc vô đối chiếu phi đại hiển.

 

[651] - Sắc quyền thô ấy là thế nào?

 

Tức nhãn quyền ... (trùng) ... thân quyền. Ðây là sắc quyền thô.

 

- Sắc quyền tế ấy là thế nào?

 

Tức nữ quyền, nam quyền, mạng quyền. Ðây là sắc quyền tế.

 

- Sắc phi quyền thô ấy là thế nào?

 

Tức sắc xứ... (trùng) ... xúc xứ. Ðây là sắc phi quyền thô.

 

- Sắc phi quyền tế ấy là thế nào?

 

Tức thân biểu tri ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc phi quyền viễn.

 

[652] - Sắc quyền viễn ấy là thế nào?

 

Tức nữ quyền, nam quyền, mạng quyền. Ðây là sắc quyền viễn.

 

- Sắc quyền cận ấy là thế nào?

 

Tức nhãn quyền ... (trùng) ... thân quyền. Ðây là sắc quyền cận.

 

- Sắc phi quyền viễn ấy là thế nào?

 

Tức thân biểu tri ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc phi quyền viễn.

 

- Sắc phi quyền cận ấy là thế nào?

 

Tức sắc xứ ... (trùng) ... sắc xứ. Ðây là sắc phi quyền cận.

 

[653] - Sắc đại hiển thô ấy là thế nào?

 

Tức xúc xứ. Ðây là sắc đại hiển thô.

 

- Sắc đại hiển tế ấy là thế nào?

 

Tức thủy giới. Ðây là sắc đại hiển tế.

 

- Sắc phi đại hiển thô ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ... (trùng) ... sắc xứ. Ðây là sắc phi đại hiển thô.

 

- Sắc phi đại hiển tế ấy là thế nào?

 

Tức nữ quyền ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc phi đại hiển tế.

 

[654] - Sắc đại hiển viễn ấy là thế nào?

 

Tức thủy giới. Ðây là sắc đại hiển viễn.

 

- Sắc đại hiển cận ấy là thế nào?

 

Tức xúc xứ. Ðây là sắc đại hiển cận.

 

- Sắc phi đại hiển viễn ấy là thế nào?

 

Tức nữ quyền ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc phi đại hiển viễn.

 

- Sắc phi đại hiển cận ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ... (trùng) ... vị xứ. Ðây là sắc phi đại hiển cận.

 

[655] - Sắc bị thấy là sắc xứ, sắc bị nghe là thinh xứ, sắc bị cảm nhận là khí xứ, vị xứ, xúc xứ; tất cả sắc là sắc bị tâm biết.

 

 Như vậy là dứt phần yếu hiệp sắc theo bốn loại.

 

DỨT XIỂN MINH TỨ ÐỀ

 

XIỂN MINH NGŨ ÐỀ

 

[656] - Sắc địa giới ấy là thế nào?

 

Sắc nào là chất cứng sượng, thô rắn, trạng thái cứng sượng, tình trạng cứng sượng, thuộc nội phần hoặc ngoại phần bị thủ hay không bị thủ. Ðây là sắc địa giới.

 

- Sắc thủy giới ấy là thế nào?

 

Sắc nào là chất tươm ra, chất rỉ thấm, chất dính, chất dính khắn, trạng thái quến tụ của sắc thuộc nội phần, hoặc thuộc ngoại phần do thủ hay phi thành do thủ. Ðây là sắc thủy giới.

 

- Sắc hỏa giới ấy là thế nào?

 

Sắc nào là chất nóng, sự nóng, chất ấm, sự ấm, chất hâm hấp, sự hâm hấp, thuộc nội phần hoặc ngoại phần thành do thủ hay phi thành do thủ. Ðây là sắc hỏa giới.

 

- Sắc phong giới ấy là thế nào?

 

Sắc nào là chất thổi phồng, phảng phất, lay động của sắc, thuộc nội phần hay ngoại phần thành do thủ hay phi thành do thủ. Ðây là sắc phong giới.

 

- Sắc y sinh ấy là thế nào?

 

Tức nhãn xứ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc y sinh .

 

Như vậy là dứt phần yếu hiệp sắc theo năm loại.

 

DỨT XIỂN MINH NGŨ ÐỀ.

 

XIỂN MINH LỤC ÐỀ

 

[657] -­ Sắc xứ là sắc nhãn ứng tri (1), thinh xứ là sắc nhĩ ứng tri (2), khí xứ là sắc tỷ ứng tri (3) vị xứ là sắc thiệt ứng tri (4), xúc xứ là sắc thân ứng tri (5), tất cả sắc là sắc ý ứng tri (6) .

 

Như vậy là dứt phần yếu hiệp sắc theo sáu loại.

 

DỨT XIỂN MINH LỤC ÐỀ

 

XIỂN MINH THẤT ÐỀ

 

[658] - Sắc xứ là sắc nhãn ứng tri, thinh xứ là sắc nhĩ ứng tri, khí xứ là sắc tỷ ứng tri, vị xứ là sắc thiệt ứng tri, xúc xứ là sắc thân ứng tri, sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ là sắc ý giới ứng tri (1), tất cả sắc là sắc ý thức giới ứng tri (2).

 

Như vậy là dứt phần yếu hiệp sắc theo bảy loại .

 

DỨT XIỂN MINH THẤT ÐỀ

 

XIỂN MINH BÁT ÐỀ

 

[659]- Sắc xứ là sắc nhãn ứng tri, thinh xứ là sắc nhĩ ứng tri, khí xứ là sắc tỷ ứng tri, vị xứ là sắc thiệt ứng tri, lạc xúc (3) tức xúc vừa lòng là sắc thân ứng tri, khổ xúc (4) là xúc không vừa lòng là sắc thân ứng tri, sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ, là sắc ý giới, ứng tri, tất cả sắc là sắc ý thức giới ứng tri.

 

Như vậy là dứt phần yếu hiệp sắc theo tám loại.

 

DỨT XIỂN MINH BÁT ÐỀ

 

XIỂN MINH CỬU ÐỀ

 

[660] - Sắc nhãn quyền ấy là thế nào?

 

Nhãn nào là tinh chất nương bốn đại hiển... (trùng) ... đó là làng bỏ trống (5).

 

- Sắc nhĩ quyền ... (trùng) ...

 

- Sắc tỷ quyền ... (trùng) ...

 

- Sắc thiệt quyền ... (trùng) ...

 

- Sắc thân quyền ... (trùng) ...

 

- Sắc nữ quyền ... (trùng) ...

 

- Sắc nam quyền ... (trùng) ...

 

- Sắc mạng quyền ấy là thế nào?

 

Sắc nào là sự thọ mạng, sự duy trì, sự nuôi sống, sự nuôi dưỡng, sự tiếp diễn, sự tồn tại, sự gìn giữ, sự sống còn, quyền sống còn của các pháp sắc kia. Ðây là sắc mạng quyền.

 

- Sắc phi quyền ấy là thế nào?

 

Tức sắc xứ ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc phi quyền.

 

Như vậy là dứt phần yếu hiệp sắc theo chín loại.

 

DỨT XIỂN MINH CỬU ÐỀ

 

XIỂN MINH THẬP ÐỀ

 

[661] - Sắc nhãn quyền ấy là thế nào?

 

Nhãn nào là tinh chất bổn đại hiển ... (trùng) ... đó là làng bỏ trống. Ðây là sắc nhãn quyền.

 

- Sắc nhĩ quyền ... (trùng) ...

 

- Sắc tỷ quyền ... (trùng) ...

 

- Sắc thiệt quyền ... (trùng) ...

 

- Sắc thân quyền ... (trùng) ...

 

- Sắc nữ quyền ... (trùng) ...

 

- Sắc nam quyền ... (trùng) ...

 

- Sắc mạng quyền ấy là thế nào?

 

Sắc nào là sự thọ mạng, sự duy trì, sự nuôi sống, sự nuôi dưỡng, sự tiếp diễn, sự tồn tại, sự gìn giữ, sự sống còn, quyền sống còn của các pháp sắc kia. Ðây là sắc mạng quyền.

 

- Sắc phi quyền hữu đối chiếu ấy là thế nào?

 

Tức sắc xứ ... (trùng) ... xúc xứ. Ðây là sắc phi quyền hữu đối chiếu.

 

- Sắc phi quyền vô đối chiếu ấy là thế nào?

 

Tức thân biểu tri ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc phi quyền vô đối chiếu.

 

Như vậy là dứt phần sắc yếu hiệp theo mười loại.

 

DỨT XIỂN MINH THẬP ÐỀ

 

XIỂN MINH THẬP NHẤT ÐỀ

 

[662] - Sắc nhãn xứ ấy là thế nào?

 

Nhãn nào là tinh chất bổn đại hiển ... (trùng) ... đó là làng bỏ trống. Ðây là sắc nhãn xứ.

 

 - Sắc nhĩ xứ... (trùng) ...

 

- Sắc tỷ xứ... (trùng) ...

 

- Sắc thiệt xứ... (trùng) ...

 

- Sắc thân xứ ... (trùng) ...

 

- Sắc sắc xứ ... (trùng) ...

 

- Sắc thinh xứ... (trùng) ...

 

- Sắc khí xứ ... (trùng) ...

 

- Sắc vị xứ ... (trùng) ...

 

- Sắc xúc xứ ấy là thế nào?

 

Tức địa giới ... (trùng) ... đó là xúc giới. Ðây là sắc xúc giới.

 

- Sắc vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp xứ ấy là thế nào?

 

Tức nữ quyền ... (trùng) ... đoàn thực. Ðây là sắc vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp xứ.

 

Như vậy là dứt phần yếu hiệp sắc theo mười một loại.

 

DỨT XIỂN MINH THẬP NHẤT ÐỀ

 

DỨT PHẦN CHIA SẮC

 

HẾT PHẦN BÁT THIÊN TỰ THỨ TÁM.

 

-ooOoo-

 

 

 

 

(2) No - upādārūpa, sắc y phi sinh là sắc đại hiển (mahābhūta)

 

(3) Phoṭṭhabbāyatana, tức là địa giới (paṭhavīdhātu), hỏa giới (tejodhātu), phong giới (vāyodhātu).

 

(1) Āpodhātu.

 

(1) Upādinnarūpaṃ.

 

(2) Anupādinnarūpaṃ.

 

(3) Upādinnurūpa.

 

(4) Anu pādinnurūpa.

 

(5) Sanidassanarūpa.

 

(6) Anidassanarūpa.

 

(7) Sappaṭigharūpa.

 

(8) Appaṭigharūpa.

 

(9) Indriyarūpa.

 

(10) Na-indriyarūpa.

 

(1) Mahābhūtarūpa.

 

(2) Namahābhūtarūpa.

 

(3) Viññattirūpa.

 

(4) Naviññattirūpa.

 

(5) Cittasamuṭṭhānarūpa.

 

(6) Nacittasamuṭṭhānarūpa.

 

(7) Cittasahabhūrūpa.

 

(8) Nacittasahabhūrūpa.

 

(9) Citānuparivattirūpa.

 

(10) Nacittānuparivattirūpa.

 

(11) Ajjhattikarūpa.

 

(12) Bāhīrarūpa.

 

(1) Oḷārikarūpa.

 

(2) Sukhumarūpa.

 

(3) Dūrarūpa.

 

(4) Santikarūpa.

 

(5) Cakkusamphassavatthurūpa.

 

(6) Cakhusamphassavatthurūpa.

 

(7) Cakhusamphassajabedanāvatthurūpa.

 

(8) Cakkhuviññāṇavatthurūpa.

 

(9) Sotasamphassavatthurūpa.

 

(10) Kāyaphassavatthurūpa.

 

(11) Kāyaviññāṇavatthurūpa.

 

(12) Cakkhusamphassārammaṇarūpa.

 

(1) Cakkusamphassajavedanārammaṇarūpa.

 

(2) Cakkuviññānārammaṇarūpa.

 

(3) Sotasamphassārammaṇarūpa.

 

(4) kāyasamphassajavedanārammaṇarūpa.

 

(5) Kāyaviññāṇarammaṇarūpa.

 

(6) Cakkāyatanarūpa.

 

(7) Nacakkhāyatanarūpa.

 

(8) Sotāyatana... ghānāyatana... jivhāyatana... kāyāyatana... kāyāyatanarūpa.

 

(9) Nakāyāyatanarūpa.

 

(10) Rūpāyatanarūpa.

 

(11) Narūpāyatanarūpa.

 

(1) saddāyatana ... gandhayatana... rasāyatana... phoṭṭhbāyatanarūpa.

 

(2) Naphoṭṭhabbāyatanarūpa.

 

(3) Cakkhudhāturūpa.

 

(4) Nacakkhudhāturūpa.

 

(5) Sotadhātu... ghānadhātu... jivhādhātu... kāyadhāturūpa.

 

(6) Nakāyadhāturūpa.

 

(7) Rūpadhāturūpa.

 

(8) Narūpadhāturūpa.

 

(9) Saddadhātu... gandhādhātu... rasadhātu... phoṭṭhabbadhāturūpa.

 

(10) Cakkhundriyarūpa.

 

(11) Nacakkhundriyarūpa.

 

(12) Sotindriyarūpa.

 

(13) Ghānindriyarūpa.

 

(14) Jivhindriyarūpa.

 

(15) kāyindriyarūpa.

 

(1) Nakāyindriyarūpa.

 

(2) Itthindriyarūpa.

 

(3) Na- itthindriyarūpa.

 

(4) Purisindriyarūpa.

 

(5) Napurisindriyarūpa.

 

(6) Jīvitindriyarūpa.

 

(7) Najīvitindriyarūpa.

 

(8) Kāyaviññattirūpa.

 

(9) Nakāyaviññattirūpa.

 

(10) Vacīviññattirūpa.

 

(1) Ākāsadhāturūpa.

 

(2) Na- āpodhāturūpa.

 

(3) Āpodhāturūpa.

 

(4) Na- āpodhāturūpa.

 

(5) lahutārūpa.

 

(6) Nalahutārūpa.

 

(4) Mudutārupa.

 

(5) namudutārūpa.

 

(6) Kammaññatārūpa.

 

(7) Nakammaññatārūpa.

 

(8) Na- upacayarūpa.

 

(9) Santatirūpa.

 

(1) Nasantatirūpa.

 

(2) Jarātārūpa.

 

(3) Najaratārūpa.

 

(4) Aniccatārūpa.

 

(5) Na- aniccatārūpa.

 

(6) Kabalikkārāhararūpa.

 

(7) Nakabalinkārāhārarūpa.

 

(8) Ajjhattika- upādarūpa.

 

(9) Bāhira- upādarūpa. Bāhiram (ngoại phần) chỉ các sắc ngoài bộ hệ thống giác quan.

 

(1) Cakkhaviññeyyarūpa.

 

(2) Sotaviññeyyarūpa.

 

(3) Ghānaviññeyyarūpa.

 

(4) Jivhāviññeyyarūpa.

 

(5) Kāyaviññeyyarūpa.

 

(6) Nonoviññeyyarūpa.

 

(1) Manodhātuviññeyyarūpa.

 

(2) Manoviññāṅadhātuviññeyyarūpa.

 

(3) Sukhasamphassa.

 

(4) Dukkhasamphassa.

 

(5) Suññogāmopeso.Ở đây đối với con mắt, lỗ tai... chỉ là cơ quan bắt cảnh, thuần chất, không phải linh hồn hay chúng sanh chi cả. Ðây là sắc nhãn quyền.

 

-ooOoo-

24-04-2019 - 1434 lượt xem

Các bài viết khác

back-to-top.png