Địa chỉ: Khu 2, ấp 4, Xã Tóc Tiên, Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu. Hotline: 0907 249 746

Hiện Hữu

Hiện Hữu

 

1. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn:

Hữu, hữu, bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, được xem là có hữu?

- Này Ananda, nếu không có hành động (nghiệp) và sự chín muồi của dục giới thời dục hữu có thể trình bày được không?

- Thưa không, bạch Thế Tôn.

- Như vậy, này Ananda, nghiệp là thửa ruộng, thức là hột giống, ái là sự nhuận ướt. Chúng sanh bị vô minh che lấp, bị ái trói buộc, nên thức được an lập trong giới thấp kém. Như vậy, trong tương lai có sự tái sanh sanh khởi. Như vậy, này Ananda, hữu có mặt.

 

2.- Và này Ananda, nếu không có hành động và sự chín muồi của sắc giới, thời sắc hữu có thể trình bày được không?

- Thưa không, bạch Thế Tôn.

- Như vậy, này Ananda, nghiệp là thửa ruộng, thức là hột giống, ái là sự nhuận ướt. Chúng sanh bị vô minh che lấp, bị ái trói buộc, nên thức được an lập trong giới bậc trung. Như vậy, trong tương lai có sự tái sanh sanh khởi. Như vậy, này Ananda, hữu có mặt.

 

3.- Và này Ananda, nếu không có hành động và sự chín muồi của vô sắc giới, thời vô sắc hữu có thể trình bày được không?

- Thưa không, bạch Thế Tôn.

- Như vậy, này Ananda, nghiệp là thửa ruộng, thức là hột giống, ái là sự nhuận ướt. Chúng sanh bị vô minh che lấp, bị ái trói buộc, nên thức được an lập trong giới bậc thù thắng. Như vậy, trong tương lai có sự tái sanh sanh khởi. Như vậy, này Ananda, hữu có mặt.

 

Existence

Then the Venerable Ānanda approached the Blessed One, paid

homage to him, sat down to one side, and said to him:

“Bhante, it is said: ‘existence, existence.’ In what way, Bhante,

is there existence?”

(1) “If, Ānanda, there were no kamma ripening in the sensory

realm, would sense-sphere existence be discerned?”

“No, Bhante.”

“Thus, Ānanda, for beings hindered by ignorance and fettered

by craving, kamma is the field, consciousness the seed, and

craving the moisture for their consciousness to be established in

an inferior realm. In this way there is the production of renewed

existence in the future.

(2) “If, Ānanda, there were no kamma ripening in the form

realm, would form-sphere existence be discerned?”

“No, Bhante.”

“Thus, Ānanda, for beings hindered by ignorance and fettered by craving, kamma is the field, consciousness the seed, and craving the moisture for their consciousness to be established in a middling realm. In this way there is the production of renewed existence in the future.

(3) “If, Ānanda, there were no kamma ripening in the formless

realm, would formless-sphere existence be discerned?”

“No, Bhante.”

“Thus, Ānanda, for beings hindered by ignorance and fettered

by craving, kamma is the field, consciousness the seed, and

craving the moisture for their consciousness to be established in

a superior realm. In this way there is the production of renewed

existence in the future.

“It is in this way, Ānanda, that there is existence.”

 

01-01-2022 - 645 lượt xem

back-to-top.png