Địa chỉ: Khu 2, ấp 4, Xã Tóc Tiên, Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu. Hotline: 0907 249 746

PHÂN BIỆT DANH

 

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa

*******

 

⇒ Nhấn vào đây để đọc PHÂN BIỆT DANH

 

Có ba cách bắt đầu việc phân biệt các Danh Pháp (Nāma dhamma):

 

1. Cách phân biệt bắt đầu với Xúc (Phassa)

 

2. Cách phân biệt bắt đầu với Thọ (Vedanā)

 

3. Cách phân biệt bắt đầu với Thức (Viññāṇa)

 

Nếu hành giả là người hành Minh Sát thuần túy (thuần quán hành giả) thì chắc hẳn hành giả đã có thể phân biệt được các Sắc Pháp (Rūpa Dhamma) một cách thấu đáo bằng Minh Sát Trí rồi (Suvisudha Rūpa Pariggaha). Điều này là vì Danh Pháp của các chúng sinh có Năm Uẩn (Pañca Vokāra Sattā) khởi lên trong tiến trình tương tục (Santāna) của chúng phải nương vào một trong các Sắc Thần Kinh (Tịnh Sắc) đó là Thần Kinh Nhãn, Thần Kinh Nhĩ, Thần Kinh Tỷ, Thần Kinh Thiệt, Thần Kinh Thân; hay Hữu Phần (Bhavaṅga) nương vào Sắc Ý Vật (Hadaya Vatthu Rūpa)

 

Do đó nếu hành giả chưa thể phân biệt được các Căn Sắc hay Sắc Vật (Vatthu Rūpa) dựa vào đó Danh Pháp khởi lên và tâm Hữu Phần (Bhavaṅga) thì hành giả vẫn còn rất xa với việc có thể phá vỡ các khối tưởng của Danh và với việc đạt đến Minh Sát Trí, vốn nhận ra Thực Tại Tối Hậu hay Pháp Chân Đế của nó.

 

Lý do là vì, đối với người hành thiền có thể phân biệt được Sắc Pháp một cách thấu đáo thì các Danh Pháp sẽ hiện rõ trong Minh Sát Trí của họ theo một trong ba cách hay theo cả ba cách phân biệt Danh Pháp (Nāma Dhamma) đã nêu trên. Do đó, chỉ hành giả nào đã phân biệt được các Sắc Pháp một cách thấu đáo, mới nên cố gắng để phân biệt các Danh Pháp. Không phân biệt được Sắc Pháp một cách thấu đáo mà chỉ nhận ra được một hay hai Sắc Pháp bằng Minh Sát Trí và rồi không phân biệt tiếp các Sắc Pháp đó, hoặc từ bỏ việc phân biệt các Sắc Pháp (Rūpa Dhamma), thì nếu hành giả có gắng để phân biệt các Danh Pháp thì hành giả sẽ thụt lui trong việc tu tập.

...

 

⇒ Nhấn vào đây để đọc tiếp PHÂN BIỆT DANH

21-04-2017 - 1064 lượt xem

back-to-top.png