Địa chỉ: Khu 2, ấp 4, Xã Tóc Tiên, Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu. Hotline: 0907 249 746

KINH TRUNG BỘ - MỤC LỤC

Tập I (Kinh số 1-50)

*******

 

(1) Kinh Pháp môn căn bản (26) Kinh Thánh cầu
(2) Kinh Tất cả lậu hoặc (27) Tiểu kinh Ví dụ dấu chân voi
(3) Kinh Thừa tự Pháp (28) Ðại kinh Ví dụ dấu chân voi
(4) Kinh Sợ hãi và khiếp đảm (29) Ðại kinh Ví dụ lõi cây
(5) Kinh Không uế nhiễm (30) Tiểu kinh Ví dụ lõi cây
(6) Kinh Ước nguyện (31) Tiểu kinh Khu rừng sừng bò
(7) Kinh Ví dụ tấm vải (32) Ðại kinh Khu rừng sừng bò
(8) Kinh Ðoạn giảm (33) Ðại kinh Người chăn bò
(9) Kinh Chánh tri kiến (34) Tiểu kinh Người chăn bò
(10) Kinh Niệm xứ (35) Tiểu kinh Saccaka
(11) Tiểu kinh Sư tử hống (36) Ðại kinh Saccaka
(12) Ðại kinh Sư tử hống (37) Tiểu kinh Ðoạn tận ái
(13) Ðại kinh Khổ uẩn (38) Ðại kinh Ðoạn tận ái
(14) Tiểu kinh Khổ uẩn (39) Ðại kinh Xóm ngựa
(15) Kinh Tư lượng (40) Tiểu kinh Xóm ngựa
(16) Kinh Tâm hoang vu (41) Kinh Saleyyaka
(17) Kinh Khu rừng (42) Kinh Veranjaka
(18) Kinh Mật hoàn (43) Ðại kinh Phương quảng
(19) Kinh Song tầm (44) Tiểu kinh Phương quảng
(20) Kinh An trú tầm (45) Tiểu kinh Pháp hành
(21) Kinh Ví dụ cái cưa (46) Ðại kinh Pháp hành
(22) Kinh Ví dụ con rắn (47) Kinh Tư sát
(23) Kinh Gò mối (48) Kinh Kosampiya
(24) Kinh Trạm xe (49) Kinh Phạm thiên cầu thỉnh
(25) Kinh Bẫy mồi (50) Kinh Hàng ma

 

 

Tập II (Kinh số 51-100)

*******

 

(51) Kinh Kandaraka (76) Kinh Sandaka
(52) Kinh Bát thành (77) Ðại kinh Sakuludayi
(53) Kinh Hữu học (78) Kinh Samanamandika
(54) Kinh Potaliya (79) Tiểu kinh Sakuludayi
(55) Kinh Jivaka (80) Kinh Vekhanassa
(56) Kinh Ưu-ba-ly (81) Kinh Ghatikara
(57) Kinh Hạnh con chó (82) Kinh Ratthapala
(58) Kinh Vương tử Vô-úy (83) Kinh Makhadeva
(59) Kinh Nhiều cảm thọ (84) Kinh Madhura
(60) Kinh Không gì chuyển hướng (85) Kinh Vương tử Bồ-đề
(61) Kinh Giáo giới La-hầu-la ở Am-bà-la (86) Kinh Angulimala
(62) Ðại kinh Giáo giới La-hầu-la (87) Kinh Ái sanh
(63) Tiểu kinh Malunkyaputta (88) Kinh Bahitika
(64) Ðại kinh Malunkyaputta (89) Kinh Pháp trang nghiêm
(65) Kinh Bhaddali (90) Kinh Kannakatthala
(66) Kinh Ví dụ con chim cáy (91) Kinh Brahmayu
(67) Kinh Catuma (92) Kinh Sela
(68) Kinh Nalakapana (93) Kinh Assalayana
(69) Kinh Gulissani (94) Kinh Ghotamukha
(70) Kinh Kitagiri (95) Kinh Canki
(71) Kinh Dạy Vacchagotta về tam minh (96) Kinh Esukari
(72) Kinh Dạy Vacchagotta về lửa (97) Kinh Dhananjani
(73) Ðại kinh Vacchagotta (98) Kinh Vasettha
(74) Kinh Trường Trảo (99) Kinh Subha
(75) Kinh Magandiya (100) Kinh Sangarava

 

13-02-2019 - 398 lượt xem

back-to-top.png